Rejestracja 2018

Fun Run / Fun Nordic Walking

Fun Run / Fun Nordic Walking

Termin: 02.06.2018 r. (sobota) o godz. 16:00.

Dystans: ok. 4,2 km – trasa 4 okrążenia po nawierzchni twardej – chodniki – trasa rowerowa.
Start i Meta: Netto Arena (miejsce mety 4. Sanprobi Maratonu Szczecińskiego)
Uczestnictwo: dopuszczamy udział dzieci od 7 roku życia (urodzone w 2011 r. i starsze), w przypadku młodszych roczników prosimy o udział w KIDS RUN (wskazana opieka rodzica), górnego limitu wieku nie przewidujemy.
Liczba zgłoszeń: limit 420 osób.
Zgłoszenia: internetowo protiming24.pl do dnia 28.05 2018 r. (zaznaczając rozmiar koszulki) lub bezpośrednio w biurze zawodów (02.06. w godz. 10:00–15:00), jeśli nie zostanie wyczerpany limit zgłoszeń. W przypadku zapisów w biurze zawodów nie gwarantujemy odpowiedniego rozmiaru koszulki „ FUN RUN/ Nordic Walking”.
Opłata startowa: 25 zł od osoby, wpłacana podczas zgłoszenia internetowego - wyłącznie online lub bezpośrednio gotówką przy zgłoszeniu  w biurze 02.06 (w przypadku posiadania wolnych pakietów startowych).
Pakiet startowy:
karta startowa, 4 agrafki, okazjonalna koszulka
Biuro zawodów czynne będzie w dniach:

  • 02.06.2018 r. w godz. 10:00–15:00 – Netto Arena,

Nagrody: każdy uczestnik biegu (posiadający kartę startową) po ukończeniu biegu za linią mety otrzyma pamiątkowy medal „FUN   RUN/ Nordic Walking’’ oraz wodę.


UWAGA!

  • Nie będzie oficjalnego pomiaru czasu i komunikatu z biegu „FUN RUN/ Nordic Walking ”.
  • RODZICE biegnący z DZIEĆMI prosimy o ustawianie się w tylnej części  startujących , tak aby nie przeszkadzały samodzielnie  biegnącym osobom. 
  • W przypadku startu dzieci -wymagane jest oświadczenie - zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na udział w biegu. Oświadczenie powinno być dostarczone organizatorowi przy odbiorze pakietu startowego „FUN RUN/ Nordic Walking ” w biurze zawodów.
    Organizator zapewnia ubezpieczenie NW. Każdy Uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia o znajomości regulaminu. Podpisując oświadczenie wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
    Zapisując się  do udziału w zawodach Uczestnik akceptuje niniejszy regulamin i wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo oraz udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji na wykorzystanie go na wszystkich polach eksploatacji, w tym: utrwalania i rozpowszechniania w dowolnej formie oraz wprowadzanie do pamięci komputera, wykorzystania do promocji i organizacji imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz udostępniania sponsorom oraz partnerom Maratonu Szczecińskiego w celu ich promocji w kontekście udziału w imprezie, zamieszczania i publikowania w wydawnictwach Ruchowej Akademii Zdrowia i Sponsora,  na promocyjnych materiałach drukowanych Organizatora, w prasie, na stronach internetowych oraz w przekazach telewizyjnych i radiowych. Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb związanych z organizacją i promocją imprez Ruchowej Akademii Zdrowia oraz przyjmuje do wiadomości, że przysługuje mu prawo wglądu do treści jego danych oraz ich poprawiania, dane te będą przetrzymywane w bezpiecznym miejscu,  nie będą sprzedawane osobom trzecim ani żadnym organizacjom.
    Kwestie nie ujęte w regulaminie lub ewentualne zmiany regulaminu mogą być podane do wiadomości przez organizatora bezpośrednio przed biegiem.

Dyrektor Biegu
Robert Szych

   

   

    

   

   

   

 

   

   

       

    

    

   

    

     

    

    

             

     

          

         

        

Powrót na górę

Copyright © 2017 Ruchowa Akademia Zdrowia w Szczecinie.